Cho thuê hạ tầng công nghệ

20.000.000

Dịch vụ bao gồm:

  • Chi phí quản trị máy chủ
  • Chi phí đào tạo và giải đáp
  • Username, password và quyền truy cập vào hệ thống fanpage và group

Nghĩa vụ bên mua:

  • Thanh toán hằng tháng
  • Bán hàng đúng lĩnh vực
  • Chịu trách nhiệm trong các nghiệp vụ đào tạo và vận hành

Nghĩa vụ bên bán:

  • Duy trì hoạt động ổn định hệ thống
  • Chịu trách nhiệm pháp lý
Category: