Thứ tự ưu tiên hành động của khách hàng

Thứ tự ưu tiên hành động của khách hàng Bài học trước, Quân đã hướng dẫn các yếu tố cấu thành hành động mua hàng. Từ đó cũng thấy, khách hàng sẽ có 1 thứ tự ưu tiên trong hành động của họ: Xem clip Xem hình Đọc text (giới thiệu sản phẩm) Tìm nút [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *