Nội dung khóa học

  • 3 mô hình kinh doanh hiện đại và sự ra đời của kinh doanh dựa trên ý tưởng khởi nguồn
  • Sự dẫn dắt từ ý tưởng đến tư tưởng trong suy nghĩ của khách hàng
  • Cơ sở khoa học tâm lý của kinh doanh bằng ý tưởng khởi nguồn
  • Các tầng và cấp độ trong kinh doanh ý tưởng khởi nguồn
  • Dopamin và động lực mua hàng khi khi thăng cấp
  • Cách khách hàng mua hàng tư nhiên khi thăng cấp
  • Xây dựng hệ thống bán hàng bằng thử thách
  • Phân tích các case study điển hình.
Công thức 4 bước để tìm kiếm thị trường cho người thu nhập cao

Shark Phạm Thanh Hưng

Khách hàng chỉ cần 1 thứ: đó là sự thỏa mãn. Nếu thỏa mãn, khách hàng chắc chắn sẽ trả tiền. Quan trọng là làm thế nào để khách hàng thỏa mãn???

Khám phá
8.900.000 đ
Thời gian học 5 ngày
Xem lại video bài giảng
Gợi ý ý tưởng khởi nguồn cho hệ thống của bạn
Pitching ý tưởng khởi nguồn trong cộng đồng Tanknetwork (coming soon)
Đăng ký
Học đi đôi với hành
19.900.000 đ
Quyền lợi gói Khám phá
Thời gian học lên đến 30 ngày
Cố vấn liên tục ý tưởng khởi nguồn cho hệ thống của bạn
Đăng ký
Đăng ký